ue

INSTAL-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie INSTAL-KA SP. Z O.O. SP. K.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0024/19

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-03-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 367 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 256 900,00 PLN
 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy INSTAL-KA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów), - wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
  • wzrost niezawodności systemów informatycznych wnioskodawcy, poprzez zastąpienie wielu rozproszonych dedykowanych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
  • wzrost jakości świadczonych usług, co będzie realizowane poprzez funkcjonalności nowego modułu B2B,
  • zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych wnioskodawcy.
     

ue